مدیرعامل شرکت در آلمان

در این مقاله از Wise Business Group توضیح خواهیم داد که در چه شرایطی می‌توان مدیرعامل یک شرکت در آلمان را به عنوان یک فرد خویش‌فرما و در چه صورتی می‌توان او را به عنوان یک کارمند در نظر گرفت. همچنین، دلیل اهمیت این موضوع را بررسی خواهیم کرد. آیا مدیرعامل سهامدار یک شرکت در […]