ثبت  کسب و کار در آلمان

“Gewerbe” چیست؟ “Gewerbe” اساسا هر تجارت یا یک کسب و کاری در آلمان است. و ثبت  آن اغلب یکی از اولین گام های خود اشتغالی در آلمان است. منظور از  “Gewerbe”  هر نوع فعالیت خود اشتغالی منظم, سود ده و  غیر موقت می باشد. شغل هر شخص مستقل که مستلزم دستورالعمل شخص دیگری نیست و […]