مشارکت محدود با سهام (KGaA)

خصوصیت

KGaAمشارکت محدود با سهام (Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA) ترکیبی‌ از ساختار شرکت‌های سهام (AG) و مشارکت محدود (Kommanditgesellschaft) می‌‌باشد. این نوع شرکت‌ها در واقع تهعد کارآفرینی و نقش فردی سهامداران دارای مسئولیت (General Partner) را با عملکرد شرکت سهام به عنوان یک شرکت عمومی‌ و منبع سرمایه ترکیب می‌‌کنند. به بیان دیگر، KGaA را می‌‌توان به عنوان یک شرکت سهام معرفی‌ کرد که سهام دارانش (General Partners)  و نه هیات مدیره (Management Board) در شرکت به صورت جداگانه دارای مسئولیت (Liability) می‌‌باشند. 

KGaA یک فرم حقوقی قالب و رایج در آلمان نمی‌‌باشد. این نوع فرم حقوقی مسئول پرداخت مالیات بر درامد (Income Tax), مالیات اضافه بها (Solidarity Surcharge), و مالیات بازرگانی (Trade Tax) می‌‌باشد.

مسئولیت شرکا (سهامداران)

KGaA می‌‌تواند دارای تعداد نامحدودی سرمایه گذار (Limited Shareholders) باشد که مسئولیت آن‌ها در قبال سرمایه گذاری محدود به  سهم سرمایه مشترکشان در شرکت می‌‌باشد و نسبت به مبالغ بالاتر از آن تعهدی ندارند.  حداقل سهم سرمایه این شرکت‌ها در کلّ ۵۰،۰۰۰ یورو می‌‌باشد. سهامداران با مسئولیت محدود کم و بیش دارای حقوق قانونی‌ یکسانی نسبت به سهامداران در یک شرکت سهام (AG) می‌‌باشند. حداقل یکی‌ از سهامداران این نوع شرکت‌ها باید مسئولیت بدهی‌ها و تعهدات شرکت را بدون محدودیت (سقف) بر عهده بگیرد. 

ثبت شرکت 

KGaA نیز مانند شرکت‌های سهام باید هم ثبت تجاری شده و هم فعالیت خود را در اداره بازرگانی منطقه ثبت نماید.