مشارکت محدود (KG)

KG, Wise Business Group مشارکت محدود ثبت شرکت آلمانمشارکت محدود، (Kommanditgesellschaft، KG) نهادی حقوقی است که بیشتر منسوب به مشارکت تجاری عمومی‌ یا oHG می‌‌باشد، با این تفاوت که تعهد بعضی‌ از شرکا در قبال مسئولیت‌ها و بدهی‌های شرکت محدود می‌‌باشد. این فرم حقوقی بیشتر مناسب بنگاه‌های کوچک یا متوسطی (SME) می‌‌باشد که به دنبال سرمایه اولیه بیشتری برای راه‌اندازی شرکت می‌‌باشند ولی‌ ترجیح می‌‌دهند که مسئولیت شرکا در این نوع سرمایه گذاری‌ها محدود باشد. (ریسک کمتر). 

حداقل یک شریک (شریک عمومی‌، Komplementär) شخصاً متعهد مسئولیت‌ها و بدهی‌های شرکت بدون هیچ محدودیتی می‌‌باشد. تعهد شرکای با مسئولیت محدود (kommanditisten) به میزان سهم مربوط به سرمایه‌ای که به اشتراک گذشته اند محدود می‌‌گردد. KG دارای انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با سایر فرم‌های حقوقی مشارکت می‌‌باشد. به عنوان مثل میزان پایه سرمایه را می‌‌توان با افزایش تعداد شرکای با مسئولیت محدود افزایش داد. 

شرکت تضامنی KG زمانی‌ که قرارداد مشارکت میان حداقل ۲ شریک (حداقل یک شریک با مسئولیت محدود، و یک شریک با مسئولیت نامحدود) عقد شود، راه‌اندازی می‌‌گردد. توصیه می‌‌شود که قرارداد مکتوب باشد. محدود بودن مسئولیت شرکا تنها پس از ثبت تجاری شرکت KG و فعالیت مشارکتی آن معتبر می‌‌باشد که البته فرایند ثبت ضروری است. درخواست ثبت تجاری شرکت باید مورد تایید و امضای تمام شرکا قرار بگیرد و توسط دفتر خانه رسمی‌ (Notary) گواهی و بایگانی گردد.