مشاغل پرستارى و مراقبت از سالمندان در آلمان

براى مهاجرینِ جویاىِ کار در آلمان، بخش بهداشت و مراقبت از سالمندان صنفى است که نباید به راحتی از آن غافل شد. بخش مراقبت های بهداشتی آلمان با داشتن هفت میلیون کارمند یکی از بزرگترین کارفرمایان در این کشور است که فرصت هاىِ شغلىِ  زیادی را دربر می گیرد. در حال حاضر در این بخش […]